Bảo hiểm du lịch nội địa – trong nước

Thông tin dịch vụ

PHẠM VI BẢO HIỂM

1. Chi phí y tế phát sinh do Thương tích và Ốm đau phát sinh trong Chuyến đi

2. Trợ cấp nằm viện: Trả cho mỗi ngày người được bảo hiểm phải nằm viện do Thương tích và Ốm đau được bảo hiểm 3. Di chuyển y tế khẩn cấp (trong lãnh thổ Việt Nam)

4. Hồi hương thi hài

5. Thăm viếng người bệnh: Trả cho chi phí phát sinh để một Thành viên gia đình đến chăm sóc người được bảo hiểm khi NĐBH không thể di chuyển khẩn cấp và phải nằm viện trên 5 ngày

6. Tai nạn cá nhân

7. Không tặc (USD 100 cho mỗi 8 tiếng)

8. Mất mát và Thiệt hại hành lý (USD 200/món, máy laptop USD 1000)

9. Mất mát tiền bạc và giấy tờ thông hành

10. Gia hạn thời hạn bảo hiểm

11. Bảo hiểm trong trường hợp khủng bố

12. Dịch vụ ACE Assistance